in

Mevcut bir mesajı yanıtla:

Cevapladığın mesaj: Cevap :Importing a foreign Bike to Turkey
Omer Sirin aşağıdaki Mesajı Thu, Mar 28 2013 12:10’a yazdı.

Tarih:26/03/2013
Sayı:6026

Konu: Dilekçe


Sayın Ömer ŞİRİN
osirin@gmail.com


İlgi: 11/03/2013 tarihli başvurunuz.

995-7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/1995 tarihli ve 22510 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca, eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir. Bu izni vermeye yetkili mercii Ekonomi Bakanlığı'dır.

Diğer taraftan, başvurunuzda belirtilen eşyanın, 31/12/2012 tarihli ve 28514 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/6) eki listede yer alması halinde, Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden onaylanacak Garanti Belgesinin ithalat beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.

İlgide kayıtlı başvuruda talep edilen ithalat ile diğer hususlarda şahsınıza bilgi verilebilmesi için  başvuru konusu eşyanın 30/12/2012 tarihli,  28513 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nde sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasının tespit edilmiş olması gerekmektedir. 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri No:10) ile 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri No:11) çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Tarife Bilgisi başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, başvuru konusu eşyanın ithali için öncelikle Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir.

 

Ekonomi Bakanlığı Bilgi Edinme
27 Mart (1 gün önce) 
 

Sayın Ömer ŞİRİN,

 

Aşağıda bulunan yazınızda yer alan Ömer Şirin’in bilgi edinme talebi incelenmiştir.

 

Malumları olduğu üzere, ithalata ilişkin hususlar 31.12.1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/7606 sayılı İthalat  Rejimi Kararı ve yine aynı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliği ve daha sonra yıllar itibariyle yenilenen İthalat Tebliğleri ile düzenlenmiş  bulunmaktadır.

 

Yukarıda sözü edilen ve halen yürürlükte bulunan Kararın 8. ve Yönetmeliğin 3. maddesine göre, ithalat işlemlerini vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları yürütebilmektedir.

 

Mezkür  Kararın 7 nci maddesinde: “Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.” hükmü yer almakta olup, konuya ilişkin izin talepleri Bakanlığımızca değerlendirilmektedir

 

Bu kapsamda eski ve kullanılmış motosiklet ithalatına Bakanlığımızca izin verilmemektedir.

 

Alıntılı Cevapla
 
   

:

Kullanim sartlari, telif haklari ve çekinceler © RideTurkey.com 2007             Anasayfa Yukari  Riders Cafe  Aktiviteler  Atolye  Son Mesajlar  Favori Mesajlar